رونمايى يك بريده مزدور نو رسيده در سايتهاي تابعه اطلاعات آخوندي با دعاوي ابلهانه و مضحك براي مقابله با جنبش دادخواهى و موقعيت مجاهدين در آلبانى كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراى ملي مقاومت ايران (درباره مزدور نورسيده سيامك نادرى كه از جمله ماماچه پليدك حلوا حلوايش مى كند)

مزدور سيامك نادري

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s