قسمت دوم بحثهاى مربوط اسكيزوفرنيك تازه از راه رسيده سيامك نادرى و ماماچه پپليدك و قربانعلى حسين نژاد و باقروند ارشد و ساير بريده مزدوران ويدئو كليپ2 – يك اسكيزوفرنى اپيدميك و واگيردار همراه با عكس و فيلم و سند و مدرك – محمد اقبال

قسمت دوم
بحثهاى مربوط اسكيزوفرنيك تازه از راه رسيده سيامك نادرى و ماماچه پپليدك و قربانعلى حسين نژاد و باقروند ارشد و ساير بريده مزدوران
ويدئو كليپ2 – يك اسكيزوفرنى اپيدميك و واگيردار
همراه با عكس و فيلم و سند و مدرك
محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s