در شادیهای قیام مردم کمی هم به دنیای طنز سری بزنیم. ببینیم وضعیت خامنه ای چطوره و چی میگه: با هم بشنویم

در شادیهای قیام مردم کمی هم به دنیای طنز سری بزنیم. ببینیم وضعیت خامنه ای چطوره و چی میگه:
با هم بشنویم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s