گزارش دبيركل ملل متحد در باره وضعيت حقوق بشر در ايران و قتل عام 1367

Image may contain: flower

گزارش سالانه دبيركل ملل متحد در باره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شد. پاراگراف 44 اين گزارش كه در پي جنبش جهاني دادخواهي قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 وارد گزارشهاي سازمان ملل به ويژه دبيركل شده است، به صراحت از استمرار نامه هاي بستگان شهيدان به شوراي حقوق بشر و همچنين نگراني دبيركل از آزار و اذيت و ارعاب و پيگرد كساني ياد مي‌كند كه كماكان در جستجوي حقيقت و عدالت در مورد قتل عام هستند. متن پاراگراف 44 كه براي جنبش دادخواهي اهميت بسزايي دارد، از اين قرار است:

پاراگراف 44
شورای حقوق بشر همچنان نامه های بستگان قربانیانی را دريافت ميكند که در وقايع سال 1988 (قتل عام 1367) به صورت جمعی اعدام و یا ناپدید شده اند.
آنها خواهان مداخله شورای حقوق بشر برای متوقف کردن آزار و اذیت و ارعاب و پيگرد مدافعان حقوق بشر هستند که از جانب قربانيان و بستگان آنها در جستجوی حقیقت و عدالت مي‌باشند. دبیرکل نگران مشکلات خانواده هاي قربانيان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع 1988 (قتل عام 1367) و اذيت و آزار كساني است كه در پي كسب اطلاعات بيشتر مربوط به اين رخدادها هستند.
44. OHCHR continued to receive letters from families of the victims who were summarily executed or forcibly disappeared during the events of 1988. They ask for the intervention of OHCHR to stop the harassment, intimidation and prosecution of human rights defenders seeking truth and justice on behalf of the victims and of their families. The Secretary-General remains concerned by the difficulty the families faced in obtaining information about the 1988 events and the harassment of those continuing to advocate for further information related to these events.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s