محمد اقبال – ۴۲ سال شيطان سازی ديكتاتوري تروريستی مذهبی حاکم بر ايران عليه مقاومت و مجاهدين 

محمد اقبال

۴۲ سال شيطان سازی ديكتاتوري تروريستی مذهبی حاکم بر ايران عليه مقاومت و مجاهدين 

«خانواده ها»

چند روز پس از انقلاب شيطان سازى با گذاشتن داروهاى خاص بانوان در ستادهاى مجاهدين

چند ماه بعد صحنه ساختگى حمله مسلحانه به بانك از طرف مجاهدين

شاعرك پليد فضولاتخوار، تواب تشنه به خون، شيطان بنده ها و مزدوران دست چندمى همچون ماماچه پليدك و خواهر پليدكچه اش و

فك و فاميل شوهرى پاسدار

محمد اقبال

لينك در تلگرام 

لينك در يوتيوب

فيسبوك

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s