تواب تشنه به خون در مصاحبه با آیت الله بدنام با حرامزاده‌ ترین نوع سانسور بادی هم میکند از «شهید قاسم سلیمانی» مزدوری از این آشکارتر؟

تواب تشنه به خون در مصاحبه با آیت الله بدنام با حرامزاده‌ ترین نوع سانسور بادی هم میکند از «شهید قاسم سلیمانی»
مزدوری از این آشکارتر؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s