ياد – خاطرات محمد اقبال-٢- بازهم قبل از تولد

وضعيت جمهورى آذربايجان در اتحاد شوروى سابق، سفر به سرعين، خانواده پدرى و مادرى و برخى تنش ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s