ياد – خاطرات محمد اقبال 3 – اولين دستگيري بخش اول از دوم

فعاليتهاى دانشجويي در دهه چهل و پنجاه. احضارها به ساواك. ارتباطات آن دوران. چگونگي تشكيل كميته مشترك ضد خرابكاري. آشنايى هاي اوليه من با چريكهاي فدايي خلق و مبارزات آن دوران.
به مناسبت سالگرد شهادت فدايي كبير حميد اشرف كه در بخش دوم مفصل به آن پرداخته ام

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s