اندك چشم زخم ميرزا مهديخانى به نطنز و پارچين

No photo description available.

 و ارتباط آن با كم اهميت جلوه دادن انفجارهاى عظيم و انهدام اين سايتها توسط جمهورى اسلامى
مرحوم دهخدا نوشته است (حالا او مقداري مؤدب كرده منهم بازهم مؤدب تر مى كنم):
گويند در جنگ نخستين نادرشاه با تركان عثماني كه شكست به لشگر ايران رسيد نادر به ميرزا مهديخان (صدرالاشراف صدر اعظمش-نخست وزيرش) گفت به ولايات و ايالات و رؤساى قبايل و عشاير ماجرا بنويسد و عده و عُده (پول و تجهيزات و نيرو) بخواهد. ميرزا مهديخان به اسلوب دره شرحي بنگاشت و پس از تمجيد و تبخيل فراوان از پيروزى هاى لشگر ظفرنمون !!! نوشت اندك چشم زخمى به قسمتي از سپاه سپهر دستگاه … رسيد.
چون اين نوشته به سمع (گوش) نادر رسانيد (اعليحضرت بد دهن) سخت برآشفت و گفت اين پرت و پلاها و دروغ و ياوه چراست قرمساق!! … و … بنويس فلان و فلانمان را فلان و دمار از روزگارمان درآوردند …
محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s