گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت پيرامون شهادت دادن و ارائه اسناد در مورد دژخيم حميد نوري (عباسي)

No photo description available.
اطلاعيه كميسيون امنيت شوراي ملي مقاومت در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در باره «ماجراي دژخيم بازداشت شده در سوئد»با افشاي مكالمات آخوندهاي جنايتكار محمد مقيسه‌اي(ناصريان) و علي رازيني، تشبثات اطلاعات رژيم براي سفيدسازي مزدور مصداقي را برملا كرد. در اين اطلاعيه خاطرنشان شده بود«در مرحله پاياني رژيم، جنگ گرگها بالا گرفته و به چنين ” شو“ هاي اطلاعاتي راه ميبرد كه با سوءاستفاده از خون شهيدان، قبل از هر چيز در خدمت سفيدسازي برگهاي سوخته، عليه جايگزين دمكراتيك است. بخصوص كه در اثر تلاشهاي بي وقفه رئيس جمهور برگزيدة مقاومت كار جنبش دادخواهي در سالهاي اخير بالا گرفته و رژيم بيش از هر زمان نيازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گل‌آلود است».
همچنين تصريح شده بود كه مجاهدين در اشرف۳ براي شهادت دادن در باره قتل‌عام و نقش دژخيم حمید نوری آماده‌اند«اماهمچنانكهباسازمان‌هايمعتبربين‌الملليدرميانگذاشتهشدهاست،خلعيدازاياديرژيمدرپروندهحميدنوريلازمةهرگونهرسيدگيجديقضاييوعاريازمعاملهوزدوبنداست. نبايداجازهدادرژيمواياديآنبرايمطامعخودقتلعامزندانيانراموردسوءاستفادهقراردهند».
مقاومت ايران در همين چارچوب از همان ابتدا به تمام و كمال به وظايف خود در پهنه‌هاي مختلف به ويژه براي ممانعت از هرگونه زد و بند و در بردن دژخيمو جلوگيري از توطئه‌هاي رژيم و مزدورانش قيام كرده است.در اين خصوص بسياري از جزئيات در زمان مناسب پس از حصول اطمينان از اينكه در محاكمه و مجازات دژخيم تأثير كاهنده نخواهد داشت، به اطلاع عموم خواهد رسيد. در حال حاضر سر تيتر اقدامات شايان گزارش توسط كميسيون قضاييبه قرار زير است:
۱-چندين ليست از زندانياني كه شاهد جنايتهاي اين دژخيم در زندان‌ها بوده و آماده شهادت دادن در اين باره بودند و اكنون در اروپا و آمريكا و كانادا اقامت دارند و يا در صفوف مجاهدين در اشرف۳ در آلباني بسر مي‌برند، در اختيار مراجعقضايي مسئول پرونده قرار گرفته است. همچنين اعلام گرديد كهحدود۹۰۰ زنداني سياسي آزاد شده در اشرف۳ آماده شهادت دادن در باره جنايات رژيم در زندانهايش هستند.
۲-شماري از شاهدان گواهي‌هاي دقيق و مكتوب با ذكر تاريخ و اسامي در مورد دژخيم حميد عباسي و نقش او در شكنجه و اعدام و سركوب زندانيان به مراجع ذيربط ارسال كردند.
۳- برغم محدوديتهاي ناشي از اپيدمي كرونا كه سفر را بسيار سخت و يا ناممكن ميكرد، شماري از زندانيان بصورت حضوري و يا از طريق ويدئو كنفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئداستماع شده و برخي در نوبت هستند.
۴-آقايابوالقاسمرضاييمعاوندبيرخانهشورايمليمقاومتدرسخنرانيخوددر۱۹بهمنسالگذشته در استكهلم گفت: «همین روزها در همین سوئد تلاش مزورانه و رذیلانه برای منحرف کردن پرونده دژخیم حمید نوری از طریق مأموران وزارت اطلاعات و توابان تشنه به خون را می‌بینیم، دژخیمی که مجاهدین و هوادارانش وزندانیان آزاد شده از ۲۴ سال پیش او را افشاءکردند. امروز نیز تا آنجا که به سازمان مجاهدین و مقاومت ایران برمی‌گردد ما در این پرونده همچنانكه دراطلاعیه کمیسیون امنیت وضدتروریسم شورا آمده است از طریق سازمانهای بین‌المللی آنچه را می‌توانستیم و می‌توانیم انجام داده باز هم می‌دهیم تا این دژخیم آزاد نشود و بخاطر جنایات ضدبشری‌اش محاکمه شود.حدود ۹۰۰زندانی آزاد شده اززندانهای خمینی در اشرف۳ حضور دارند که بیشترین اطلاعات را درمورد این دژخیم دارند بسیاری از آنها توسط او شکنجه شدند این زندانیان در دسترس دادگاه هستند و مراجع قضایی و ارگانهای ذیربط سوئد از موضوع بخوبی مطلع هستند کما اینکه شمار زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شده هوادارسازمان مجاهدین درکشورهای مختلف اروپایی وآمریکا نیز برای مقامات سوئدی بخوبی شناخته شده اند.
اما در این میان نقش مأموران وزارت اطلاعات وعواملش وتوابان تشنه به خون مجاهدین چیزی جز پیش بردن خطوط رژیم یا این باند و آن باند رژیم نیست… این مزدوران نمی‌گویند و به روی خود نمی‌آورند که چرا و چگونه باندهای مختلف رژیم از قبل درجریان سفر این مزدور بودند، یعنی در جریان همان خبری بودند كه این مزدوران وتوابان میخواستند آنرا تر وتازه و بعنوان یک سورپریز به خورد مردم بدهند . آنها در مورد اظهارات سر دژخیم مقیسه‌اي كه به دژخیم نوری توصیه کرد به خارج نرود چه می‌گویند، دست کدام باند رژیم در کار است، کدام باند به او اطمینان خاطر داده که برو. موضوع خلبانی که شوهر دختر خوانده حمید نوری بوده چیست و چگونه موضوع حمید نوری را از قبل با سرویس ها و با دادگاهها و مراجع سوئد درمیان گذاشته این خلبان کیست؟ چه شد؟ کجاست؟دخترخوانده چه شد»؟
۵-آقاي نصرالله مرندي كه به مدت ۱۰ سال ( از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰) زنداني بوده است در مقاله خوددرسایتهمبستگیملیدر ۲ ارديبهشت ۹۹اعلام كرد: «در این فاصله برای بستن گریزگاههای دژخیم، سازمان و هواداران هر کاری توانستند کردند و باز هم خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار بیشتری آماده شهادت دادن هستند تا رژیم نتواند دژخیمش را فراری بدهد. بالاترین و مهم‌ترین سوآل و ابهام در این کیس صدای ضبط شده و منتشر شده رؤسای دژخیم در تهران است و اینکه سابقه امر در سوئد برملا و به ثبت داده شده است. مخصوصاً آنجا که مقیسه‌ای موضوع خلبان ایرانی و زن مطلقه و اطلاع کامل دادگاه و اطلاعات و پلیس سوئد را از رفت و آمدهای قبلی حمید نوری به این کشور می‌گوید. همان چیزهایی که ایرج مصداقی مطلقاً نمی‌خواهد واردش بشود و به عکس می‌خواهد موضوع را یک چیز تر و تازه ای جلوه بدهد که گویا مصداقی آنهم از موضع اپوزیسیون رژیم کاشف آن بوده و برای رژیم و همچنین برای دادگاه و اطلاعات و پلیس سوئد نامکشوف بوده است»!
۶-همچنين نصرالله مرندي، در برنامه ارتباط مستقيم سيماي آزادي در ۲۵ خرداد ۹۹ گفت: «زمانی که حمید نوری دستگیر شد همان ساعات اول نامه اي توسط وکیل خودم برای مقامات قضاییمسئول پرونده فرستادم. بعد از انتشار اطلاعيه كميسيون امنیت و انتشار نوار رازینی و ناصریان و دیگر مسائل مربوط به اين پرونده، از جمله روابط پنهانی يك خلبان ايراني در سوئد و همسر دختر خوانده حمید نوری، ما به طور جدي تر در صدد شركت فعال بر آمديم و از همان اواخر ۲۰۱۹ و ژانويه۲۰۲۰چندین جلسه، هر كدام به مدت چندین ساعت به عنوان يك زنداني آزاد شده هوادار سازمان مجاهدین خلق با مقاماتمربوطه مصاحبه كردم و مدارك مختلف از جمله لیست شهدای قتل عام را براي ثبت در پرونده ارائه كردم و تا جایی که می‌دانم بسیاری از زندانيان هوادار مصاحبه كرده و تعدادی هم منتظر هستند… چیزی که برای ما مهم است محاكمه عادلانه حمید نوری است که مستقیماً در قتل عام ۶۷نقش بسيار فعالی داشت و این زمینه‌ای است برای دادخواهی از سران رژیم و مسئولان قتل عام ۶۷ .ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که مزدوران رژیم با پروژه های ”چند وجهی“ در این پرونده کارشکنی کنند. من با تمام انرژی در اين پرونده شرکت کردم و در ادامه هم همچنان فعالانه شرکت خواهم کرد تا به نتیجه برسد».
۷-آقاي علي ذوالفقاري كه به مدت ۱۲ سال ( از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲) زنداني بوده است،شاهدديگري است كه از سوي مقامات ذيربط مورد مصاحبه قرار گرفته است. وي در همانبرنامه ارتباط مستقيم ۲۵ خرداد ۹۹ گفت: «… رژيم ميخواست از دستگیری حمید نوری فقط در جهت سفید سازی تواب تشنه بخون استفاده كند. حرف اول مقاومت خلع ید از اين مزدور در پرونده است براي اينكه دادخواهي از خون شهيدان در سمت درستي حركت كند. در همین جهت از همان اول من به عنوان زندانی سیاسی که در دوران قتل عام در گوهردشت زندانی بودم و به عنوان هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین اعلام کردم آماده شهادت دادن علیه حمید نوری هستم. من به مدت۱۴ ساعت در اين پرونده شهادت دادم و تمام جزئیات ضرب و شتم و شکنجه‌ها و اعدام‌هایی که در سال ۶۷ حمید نوری در آن نقش داشت و من خودم شاهدش بودم را بطور مفصل تشریح کرده و اسناد و مدارکش را ارائه دادم. همه مزخرفات و چرندیاتی که این مزدور تواب علیه برادر مسعود و سازمان مجاهدين در جريان اين پرونده نشخوار می‌کند اراجیفی بیش نیست. چیزی که برای مجاهدین اهمیت داشته و دارد خلع ید از این مزدور است براي اينكه دادگاه بتواند بدون هیچ بند و بستی، حمید نوری را بخاطر جنایت علیه بشریت محاکمه کرده و به سزای اعمالش برساند. از نظر من به عنوان يك زندانی ویک هوادار سازمان مجاهدین، حمید نوری و مصداقی دو روی یک سکه هستند و یک هدف را پیش می‌برند. اگر حمید نوری و ناصریان آنروز پیکر پاک آن شهدا را سر بدار کرده و به آنها آویزان می‌شدند تا شقاوت را در تاریخ به ثبت برسانند، امروز، مزدور ایرج مصداقی در پوش دادخواهی شهدا هر روز و هر لحظه آرمانهای آن سر بداران که چیزی جز سرنگونی رژیم و بر پایی یک جمهوری دمکراتیک نيست را سر بدار و حلق آویز میکند و مقاومت ايران را با سر بریدن در مقابل شاه و شیخ هدف قرار داده است».
۸ -آقاي غلامرضا شميراني يكي ديگر از زندانيان هوادار مجاهدين كه از سال ۶۰ تا ۷۰ در زندان بوده از ديگر كساني است كه مورد مصاحبه قرار گرفته است. وي در همان برنامه ارتباط مستقيم اعلام كرد: «من از همان آبان ماه، بهعنوانیکیازشاهدانقتل‌عاموبهعنوانیکهوادارسازمانمجاهدینخلق اعلام كردمقطعاًازاینقضیهکوتاهنخواهمآمدودرکادرقانونوبانامسازمانمجاهدینآنچهکهدرتوانمهسترا در راستاي محاكمه و مجازات اين مزدورانجامخواهمداد. من در همين رابطه در سوئد وكيل داشتم ووکیلمنپیگیریهایلازمراانجامداد. مندراينجایکگزارشمختصریبهمادرانشهداوخانواده هایزندانیانسیاسیمي‌دهم کهبدانندماساکتننشستیمودرصدددادخواهیخونشهيدانهستیم. منازطرفمرجعقضائیسوئیسدعوتشدموبعد از جلسات مقدماتي ازطریقویدئوکنفرانسنزد مقامات قضايي سوئدومسئولینرسیدگیبهاینپرونده، طیساعتهایمتمادیبهعنوانهوادارشناختهشدهسازمانمجاهدینشهادت دادم وتوضیحاتومدارکلازمراارائهکردمکهالبتهجزئیاتگستردهایداردکهبهامیدخدادرآیندهنزدیکاميدواريمبتوانیمریزاینصحبتهاواینگفتگوها را توضیحبدهم. نکتهديگر اينكهمابه درجاتيموفقشدیم، طبقهماناطلاعيهکمیسیونامنیتشورایملیمقاومتاینرابهرسمیتبشناسانیمکهحضوراینتوابتشنهبهخون در اين پرونده،درراستایجنگگرگها در درون رژيم و در راستاي سفيد سازي اين مزدور است».
۹-مصداقي در ۱۴ خرداد در يك كانال تلويزيوني كاربر اطلاعات رژيم گفت: «اونایی که الان توی آلبانی هستند چه اون چهار نفرشون رو که به صحنه آوردند، حسین فارسی، محمود رویایی و اکبر صمدی و رضا زند، اینها خائنینی هستند که خوب دست در خون خون عزیزانتان دارند. اینا تلاش دارن برای اینکه پروژه نوری شکست بخوره… ولی اونهایی که تو خارج کشورن موقعیتشون فرق میکنه.ببینید نصرالله مرندی اینها خائنن، نصرالله مرندی، غلامرضا شمیرانی، محمد خدابنده لویی… ببینید رضا فلاحی، مهرداد کاووسی، محسن زادشیر، رسول تبریزی ، رمضان فتحی، اکبر بندعلی، اکبر لطفی، اکبر صفری، ببینید مهری عمرانی ، زهره رستگار، راضیه طلوع شریفی، محمود مسگری، فاضل کوزانی،‌سهیلا والی‌نژاد، سیف‌الله منیعه، سیدعبدالله ناصری، مصطفی احمدی، جمال خشنود، امیر برج‌خانی، کیومرث نوری، علی ذوالفقاری، احمد ابراهیمی، محمد سیدی، بتول ماجانی، حمید خلاق‌دوست، معصومه شاه محمدی اسمش سارا است.ببینید اینها کسانی هستند که می توانستند بیایند بروند شهادت بدهند…ولی این فرقه همه این نیروها را حبس کرده است».
تحولات ۷ ماه گذشته پس از قيام آبان، از جمله اظهارات صريح خامنه‌اي و روحاني و سرجلاد ابراهيم رئيسيو سلسله‌مراتب مزدوران رژيم به روشني از طرحها و توطئه‌‌هاي حاكميت آخوندي عليه مقاومت ايران و تنها جايگزين دمكراتيك و مستقل خبر مي‌دهد. رژيم بر آن است تا با ذبح كلمات و ارزش‌ها و سفيدسازي مزدوران از خون شهيدان قتل‌عام عليه مجاهدين «سرموضع» و سازمان و رهبري آنها بهره‌برداري كند. رژیمتوطئه‌گرآخوندیكه درواپسینمرحلهحیاتخوداز هيچ جنايتي حتي در مورد نفرات ريزشي خود نيز رويگردان نيست، تا زمان سرنگوني قطعي دست‌بردار نيست. از اينرو بايد با تمام قوا مقابله و توطئه‌هاي دشمن را بر سر خودش خراب كرد. به گفته مسئول شورا : «در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك ذره آزادي و وجدان وجود دارد، ترديد نكنيد كه ما پيروز ميشويم».
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي
۱۳ تير ۱۳۹۹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s