ياد – خاطرات محمد اقبال – ۵ قبل از تولد – اولين ديدار پدر در سن ده سالگى با پدرش و …

• حكايت بابابزرگ – سفرهاى متعدد و مستقر شدنش در خانه ما، بيمارستان هزارتختخوابى تهران – گريه هاى همسر بابابزرگ – كارخانه قند ورامين – اولين ديدار پدر و بابابزرگ بعد از چندين سال و اولين سيلى به صورتش – پدرسالارى در ايران در سالهاى آغازين قرن جهاردهم شمسى (سالهاى ميانى قرن گذشته ميلادى) . داستان فندق خوردن آذر آقا!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s