ياد – خاطرات محمد اقبال – 6 – و بالاخره تولد!

ياد – خاطرات محمد اقبال – 6 – و بالاخره تولد! .. عضويت پدر در حزب توده ترور شاه ، ترور رزم آرا، فدائيان اسلان، شروع مبارزات مصدق، داستان تخته نرد پدر و زمانى كه در منطقه شاه آباد به «على خالدار» شناخته مى شد و …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s