ياد – خاطرات محمد اقبال – 7- آشنايى با مصدق، 30 تير 28مرداد و در گذشت مصدق

مقدمه كتاب ياد و نگاهى كوتاه به سوابق. خاطرات من از سي تير و بيست و هشت مرداد 1332 سكوت سالهاى بعد از آن تا درگذشت دكتر محمد مصدق

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s