ياد – خاطرات محمد اقبال – ۸ – كودكی و نوجوانى. بعد از مصدق، عشق و علاقه شديد مردم به مصدق، پدر بزرگ پيله ور و سفرهای متعددش

فوت مادر بزرگ پدرى، خانواده اريستوكرات مادری ، حج رفتن دو ساله در آن زمان، مادربزرگ مادری و شوخ بودنش و رفاقتش با من، آواره شدن مادر بعد از درگذشت پدرش و هزينه كردن ارث و ميراث توسط پسر بزرگ خانواده در راه حزب توده آن زمان و نهايتا فقر فرزندان باقی مانده و آثار آن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s