محمد اقبال: پيرامون موضعگيرى وزارت خارجه آمريكا حول مجاهدين خلق:

سخنگوى مطبوعاتى مجاهدين در پاريس موضوع را به خوبى توضيح داده است:
موضعگيرى سخنگوى مطبوعاتى مجاهدين خلق در پارييس

من لازم مى دانم اين را اضافه كنم كه:
در حالى كه ديكتاتورى تروريستى مذهبى حاكم بر ايران، کسانی را که دستگیر میکند به اتهام وابستگی به مجاهدین اعدام میکند این موضعگیری سخنگوى وزارت خارجه آمريكا آنهم در بحبوحه قیامها به منزله چراغ سبز دادن به دیکتاتوری خونریز مذهبی برای قتل عام قیام کنندگان است
محمد اقبال – عضو شوراى ملى مقاومت ايران

پاريس 15 نوامبر2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s