فورى فورى

فورى فورى فورى ريزش در لايه هاى فرماندهى سپاه پاسداران فايل صوتی سردار احمد پیکری

فایل صوتی سردار احمد پیکری سردار سپاه شوشتر

درگیری بین فرماندهان سپاه به شدت بالا رفته، بسیاری در حال اعلام برائت از رژیم هستند

این فایل از درون سپاه فرماندهان سپاه میباشد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s