فورى  –  ساعتى پيش مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا به قطعنامه «حمایت از مردم ایران» رأی داد

فورى  –  ساعتى پيش مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا به قطعنامه «حمایت از مردم ایران» رأی داد

دوشنبه، 28 نوامبر 2022 (7 آذر 1401)

نمایندگان مجلس ملي فرانسه در روز دوشنبه 7 آبان ماه 1401 به اتفاق آرا طرحی را برای «حمایت از مردم ایران» تصویب کردند. اين قطعنامه، به ویژه محدودیت آزادی و حقوق زنان را محکوم می کند و پیام همبستگی را برای مردان و زنان ایرانی که دو ماه است در تظاهرات به سر می برند ارسال می کند.

همه نمایندگان حاضر در جلسه با شور و حرارت به طرح قطعنامه «در حمایت از جنبش آزادی مردم ایران»، رأی مثبت دادند. این متن که توسط گروه های اکثریت ارائه شده است، «سرکوب وحشیانه و گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می کند»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s