نشر يك شعار ارسالى وزارت بدنام از سوى پليدكچه

شعار رسيده از ايران و فك و فاميل شوهرى پاسدار و وزير وكيل خمينى از زبان پليدكچه، توجه داريد كه خامنه اى تويش ندارد يعنى «پيش به سوى آبادى و آزادى و … با ولى فقيه پوشالى»

January 24

2010:33 PM

January 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s