خانم رجوي: نتيجه نمايش انتخابات هرچه باشد تماميت رژيم را تضعيف،مخاصمات دروني آخوندها را تشديد و خشم عمومي از نظام را دوچندان مي كند

English Français فارسي عربي

خانم رجوي: نتيجه نمايش انتخابات هرچه باشد تماميت رژيم را تضعيف،مخاصمات دروني آخوندها را تشديد و خشم عمومي از نظام را دوچندان مي كند

12184308_10205013868048595_1451328293815118529_oدبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي اعلام كرد: خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در ارتباط با نمايش انتخابات مجلس و خبرگان آخوندي گفت: نتيجه اين نمايش كه كمترين مشروعيتي از نظر مردم ايران ندارد هر چه که باشد، تماميت ديكتاتوري ديني را تضعيف، بحرانهاي دروني آن را تشديد و انزجار و خشم مردم از باندهاي فاسد و تبهكار آخوندي حاكم را دو چندان مي كند.

وي افزود: رژيم آخوندي حق حاكميت مردم و انتخاب آزادانه آنها را به طور کامل نفی می کند. بازيهاي انتخاباتي ابزاري براي قالب كردن اين خلافت قرون وسطايي به قرن بيست و يكم و وسيله یی براي حذف رقبا از صحنه است. با اينكه همه كانديداها از وفاداران به ولايت فقيه هستند و سالها در جنايتهای رژيم دست داشته اند، بخش اعظم آنها به خاطر كمترين فاصله با خامنه اي حذف شدند. عكس العمل روحاني در قبال اين تصفيه گسترده بار ديگر نشان داد او نه اراده‌یی براي تغيير وضعيت دارد و نه چنين تواني. هدف او در وراي كلمات فريبنده حفظ تماميت رژيم و موقعيت خودش است.

بحران در این رژيم كه پس از عقب نشيني ناگزير از بمب اتمي تشديد شده، امروز به رأس حاكميت رسيده است. هژموني و سيطره خامنه اي در درون نظام مخدوش و تابوي به چالش كشيدن و طرح موضوع جانشيني او شكسته شده و به يك كشاكش روزمره علني تبديل شده است. خامنه اي با ايجاد كميته یی از بالاترين فرماندهان پاسداران شخصاً روند حذف بيرحمانه رقبا را هدايت كرد، اما نتوانست بحران را مهار كند. هشدارهاي روزمرة سرمداران رژيم در مورد «فتنه خطرناك تر از سال 88» از هراس آنها از قيام عمومي خبر مي دهد.

خانم رجوي با تأكيد بر اينكه نمايش انتخابات اين هفته با خشم و نفرت مضاعف مردم از نظام آخوندي و باندهاي رقيب آن مواجه است گفت: رژيم مانند هميشه با تقلب و رأي سازي نجومي تلاش مي كند ميزان مشاركت را چند برابر نشان دهد. اما امسال حتي محافل دروني و حاشيه یی رژيم نيز از بي نتيجه بودن انتخابات صحبت مي كنند. لذا خامنه اي با صدور فتواهاي مسخره شركت در انتخابات را وظيفه شرعي و واجب عيني و رأي سفيد را خلاف شرع اعلام كرد و گفت: «شركت زنان در انتخابات منوط به اذن شوهر نيست». هدف ترغيب منتسبين نظام و خانواده هاي آنها به شركت در انتخابات است.

به اين ترتيب بعد از برجام، برخلاف برخي انتظارات در غرب، خامنه اي با تشديد سركوب داخلي و لشكركشي به سوريه و تلاش براي حفظ هژموني بر مجلس و خبرگان ارتجاع، مذبوحانه تلاش مي كند از سرنگوني رژيم جلوگيري كند. اما اين نمايش برنده یی در درون رژيم ندارد و تماميت رژيم بازنده آن خواهد بود. هم خشم و انزجار مردم از آخوندها و هم مخاصمات دروني آنها عميق تر و تشديد مي شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s