رونمايى يك بريده مزدور نو رسيده در سايتهاي تابعه اطلاعات آخوندي با دعاوي ابلهانه و مضحك براي مقابله با جنبش دادخواهى و موقعيت مجاهدين در آلبانى كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراى ملي مقاومت ايران (درباره مزدور نورسيده سيامك نادرى كه از جمله ماماچه پليدك حلوا حلوايش مى كند)