ایران- نمايش انتخابات- ۳ زمينه سازي و تلاش برای تقلب و رقم سازیهاي نجومی

English Français فارسي عربي
ايران- نمايش انتخابات- ۳

زمينه سازي و تلاش برای تقلب و رقم سازیهاي نجومی

تلاشهاي رژيم آخوندي براي تهديد و تطميع مردم براي شركت در انتخابات و تقلبها و راي سازيهاي نجومي كه از چند روز پيش شروع شده بود، امروز ابعاد بيشتري بخود گرفته است. وزير كشور و ديگر سردمداران رژيم آخوندي از روزهاي گذشته پيشاپيش اعلام كرده اند كه 65 تا 75 در صد در انتخابات شركت خواهند كرد. آّنها سازمان كار تقلب و راي سازي را هم كه خودشان به آن مهندسي انتخابات ميگويند براي اعلام چنين رقمهايي ساخته اند. اين يك روش شناخته شده رژيم آخوندي است كه با يك ضريب چند برابر آمار شركت كنندگان را اعلام ميكنند.

فتواي مسخره خامنه اي مبني بر اينكه شركت در انتخابات واجب عيني است و راي سفيد حرام است قبل از هر چيز حاكي از نگراني رژيم از بايكوت گسترده اين انتخابات است.

بر اساس گزارشهاي رسيده از تهران و شهرستانها:

• در بسياري از مراكز نظامي پرسنل تهديد شده اند كه عدم شركت در انتخابات عواقب خطرناكي براي آنها خواهد داشت.

• در عسلویه به كارگران فاز 17 و 18 را تهديد كرده اند كه اگر راي ندهند از كار اخراج ميشوند. در اين منطقه ایادی رژیم برای کارگران رأی می نویسند

• در بسياري از شهرها از جمله در مشهد سپاه پاسداران ليستي از كانديداها را به شركت كنندگان ميدهد كه آن اسامي را در تعرفه هاي راي بنويسند.

• گزارشهاي متعددي از خريد شمار زيادي شناسنامه و كارت ملي از سوي عوامل رژيم بخصوص سپاه پاسداران وجود دارد. به عنوان نمونه در استان اصفهان هر شناسنامه 80 هزارتومان به فروش ميرسد.

• در بسياري از مراكز با دادن ناهار مجاني و يا دادن پول مردم تهيدست را تشويق به شركت در انتخابات ميكنند.

رژيم آخوندي در عين حال براي تهيه فيلم و عكس و نشان دادن استقبال از انتخابات بخصوص به خبرنگاران خارجي، جمعيت زيادي را به برخي از شعب راي گيري در مركز تهران و شهرهاي بزرگ روانه ميكند كه خبرنگاران آنرا نمونه اي از استقبال عمومي تلقي كنند. در خيابانها و محلات مركزي تهران از شعب اخذ راي كم كرده اند كه تمركز در بقيه شعب زياد باشد. گزارشهاي رسيده از تهران حاكي است كه بسياري از شعب اخذ راي خلوت بوده و شمار پاسداران و نيروهاي امنيتي بيشتر از راي دهندگان است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s