نمایش انتخابات-شماره ۱ – جنگ قدرت بين قاتلان و جنايتكاران و بي اعتنايي مردم به نمايش انتخابات

English Français فارسي عربي

نمایش انتخابات-شماره ۱       

جنگ قدرت بين قاتلان و جنايتكاران و بي اعتنايي مردم به نمايش انتخابات

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه شماره 1 خود در رابطه با نمايش انتخابات اعلام كرد: 2015122110494292846921برغم فراخوانهاي مكرر و التماس سران ريز و درشت رژيم آخوندي، تا ظهر امروز مردم نسبت به نمايش انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع كه چيزي جز رقابت و جنگ قدرت بين باندهاي مختلف قاتلان و جانيان عليه بشريت نيست، با بي اعتنايي كامل برخورد مي كنند. بر اساس گزارشهاي رسيده از حوزه هاي راي گيري در تهران و بسياري از شهرها كاملا كساد است.

كانديداهاي باندهاي رقيب حاكميت همه از كساني هستند كه در سه دهه گذشته در جنايات فاشيسم ديني حاكم بر ايران بيشترين نقش را داشته اند. به عنوان نمونه كانديداهاي باند رفسنجاني و روحاني شامل سه وزير اطلاعات اين رژيم يعني محمد محمدي ري شهري، قربانعلي دري نجف آبادي و محمود علوي و همچنين علي رازيني يكي از قضات جنايتكار است كه در طول سه دهه گذشته در اعدام و كشتار هزاران تن در ايران و صدور تروريسم نقش كليدي داشته اند.

ليست طرف مقابل نيز در برگيرنده محمد يزدي، محمود شاهرودي و صادق لاريجاني سه رئيس قوه قضاييه اين رژيم يعني دستگاه قتل و جنايت و اعدام و همچنين احمد جنتي رئيس شوراي نگهبان و مصباح يزدي سردمدار فاشيستي ترين باندهاي رژيم آخوندي است. عملكرد همه آنها از هر دو باند بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت است و مي بايست در مقابل عدالت قرار گيرند

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در ارتباط با نمايش انتخابات مجلس و خبرگان آخوندي گفت: نتيجه اين نمايش كه كمترين مشروعيتي از نظر مردم ايران ندارد هر چه که باشد، تماميت ديكتاتوري ديني را تضعيف، بحرانهاي دروني آن را تشديد و انزجار و خشم مردم از باندهاي فاسد و تبهكار آخوندي حاكم را دو چندان مي كند. اين نمايش برنده یی در درون رژيم ندارد و تماميت رژيم بازنده آن خواهد بود. هم خشم و انزجار مردم از آخوندها و هم مخاصمات دروني آنها عميق تر و تشديد مي شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s