ديلي نيوز، علي صفوي: در ايران هميشه روز گراندهاگ است؛ آمريكا بايد درس خود را بياموزد نه اينكه مكرراً از اصلاح طلباني كه نيستند، حمايت كند

English فارسي 

در ايران هميشه روز گراندهاگ است؛ آمريكا بايد درس خود را بياموزد نه اينكه مكرراً از اصلاح طلباني كه نيستند، حمايت كند

ديلي نيوز 28/3/2016:« بقلم علي صفوي ـ چهره غلط مدراسيون ـ تعريف ديوانگي اين است كه يك كار را دوباره و دوباره انجام مي دهد و هر بار انتظار نتيجه يي متفاوت دارد. به سياست خارجي آمريكا نسبت به ايران خوشامديد. تكرار بي پايان انتخابهاي غلط در سياست خارجي نسبت به تهران در سراسر دولتهاي هر دو حزب گسترش داشته است كه يك تئاتر سياسي از بدترين نوعش است و نسخه بالايي از فيلم ”روز گراندهاگ“ است.

بعد از سالهاي 1990 تهران باصطلاح مدره ها كه در امتداد جمعيت با شعار مرگ بر آمريكا بوده اند را در آستين داشته است. اين وضعيت برداشتي را ايجاد مي كند كه [گويا] در ايران امكان فعاليت چند حزبي و انتخابي در ايران هست در حاليكه هيچكدام وجود خارجي ندارند. درواقع طي رياست ”مدره“ رفسنجاني ايران توسط وزارت خارجه آمريكا بعنوان كشور شماره يك حامي تروريزم شناخته شد كه همين ويژگي با كمي تمايز مبهم توسط رئيس جمهور فعلي هم حفظ شده است…

در دروان دولت روحاني, اعدامها به ميزان تكان دهنده يي افزايش داشته اند و خيلي از آنها به دار آويختن مردم در ملآ عام بوده است آنهم به سطحي كه در 25سال گذشته به چشم ديده نشده است. تنها در سال گذشته حدود 1000نفر اعدام شده اند… دهها زن در اصفهان با اسيدپاشي توسط باندهاي سازمانيافته دولتي به صورتشان مورد حمله قرار گرفته اند. گروههاي حقوق بشري و عفو بين الملل اين رژيم را تقبيح كرده و جامعه بين المللي را بخاطر جري تر ساختن اين رژيم مورد انتقاد قرار داده اند.

اما ما هنوز آن درسي را كه بايد مي گرفتيم نگرفته ايم. سياست گذاران و رسانه هاي آمريكا و اروپا انتخابات پارلماني ماه گذشته ايران را ستودند و ادعا كردند كه پيروزي تعيين كننده يي براي ”اصلاح طلبان“ بوده است. اما اين اصلاح طلبان برجسته چه كساني هستند؟آنها عبارتند از وزيران اطلاعات فعلي و سابق و يك دادستان كل انقلاب سابق كه به نقشي كه در قتل عام داخل و تروريزم در خارج دست داشته است… . چه زماني واشنگتن بيدار خواهد شد و شايد خواهد آموخت كه رژيم ايران اساساً از اصلاحات ناتوان است؟ چه زماني بايد بياموزد كه بايد روي مردم ايران سرمايه گذاري كند و روي اپوزيسيون واقعي بجاي مدره هاي جعلي؟ … … ../ صفوي عضو كميته خارجي شوراي ملي مقاومت است.».

http://www.nydailynews.com/opinion/ali-safavi-iran-groundhog-day-article-1.2578093

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s