از صفحه فيس بوك خانم شعله پاكروان: مادران عزیز! صبوری نکنید . وقتی فرزندتان زندانی شد تا میتوانید اطلاع رسانی کنید … شاید کمی بعد اعدامش کنند

از صفحه فيس بوك خانم شعله پاكروان
مادران عزیز ! صبوری نکنید . وقتی فرزندتان زندانی شد تا میتوانید اطلاع رسانی کنید … شاید کمی بعد اعدامش کنند

exeution_slider1از بعضی لحظات متنفرم . اکنون لحظاتی پیش از صبح است . خانواده های اعدامی در همین لحظات است که مطلع میشوند عزیزشان چه سرنوشتی دارد . آیا ماشین وحشی اعدام به سرش زده ؟ ” واقعا شنیدن صدای مادر شهرام امیری حیرت زده ام کرد . مگر او هم که مثل قهرمان مورد استقبال قرار گرفت زندانی بود؟ مادر عزیز چرا فریاد نزدی که فرزندت زندانی شده ؟ چرا نگفتی پاره تن ت با استقبال بدترین و دروغگوترین ادمها به دام مرگ افتاد ؟ چرا باید از ملتی پنهان کنیم که حتی استقبال هایشان هم دروغین شده . نخبگان ، سرمایه های این ملت ، لطفا به ایران بازنگردید . خطر مرگ وجود دارد . اینجا هیچ چیزش قابل پیش بینی نیست . یک وقت قاتل یک چهره ی تاریخی ملت باز میگردد و قدر میبیند و بر صدر مینشیند . یک وقت هم سرمایه علمی ملت سرش بالای دار میرود .
مادران عزیز ! صبوری نکنید . وقتی فرزندتان زندانی شد تا میتوانید اطلاع رسانی کنید . از دوست و آشنا و فامیل شروع کنید . بگذارید همه بدانند چه بدبختی پیش امده . شاید کمی بعد اعدامش کنند….ماشین اعدام اشتهای سیری ناپذیری پیدا کرده . تشنه خون جوان است . زنان و مردان جوان که مایه حیات این ملتند . مانده ام معطل که 20 سال دیگر اصلا جوانی میماند ؟ یا ایران بیابان و برهوتی خواهد بود پر از زنها و مردهای پیر که ناامید و گریان از زیر پرده های غبار و شن سراغ قبر فرزندانشان را میگیرند . فرزندانی که روی سنگ قبر همه شان علامت چوبه دار حک شده . هر کدام به اتهامی اعدام شده اند . انگیزه ها متفاوت ولی نتیجه یکی . مرگ و نیستی . و کسانی که مثل مجنون های بی لیلا شده اند . پرسه میزنند سراغ قبر جوان خود را میگیرند

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s