مريم رجوي: با مرگ رفسنجاني يكي از دو پايه رژيم آخوندي فرو ريخت

مريم رجوي: با مرگ رفسنجاني يكي از دو پايه رژيم آخوندي فرو ريخت

%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%8aبه دنبال مرگ رفسنجانی در روز یکشنبه 19 دی (8ژآنویه) خانم مريم رجوي، رییس جمهور برگزيده مقاومت ايران، گفت: با مرگ رفسنجاني يكي از پايه هاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و عامل تعادل آن فرو ريخت و رژيم در تماميت خود به سرنگوني نزديكتر مي شود.

رفسنجاني در 38 سال گذشته چه در زمان خميني و چه بعد از آن، يكي از بالاترين نقشها را در سركوب و صدور تروريسم و تلاش براي دستيابي به بمب اتمي داشت.

 رفسنجاني همواره نفر شماره 2 رژيم و وزنه تعادل آن بوده و همواره در حفظ آن نقش تعيين كننده یی داشته است. با مرگ او اکنون رژيم آخوندي تعادل دروني و بيروني خود را از دست مي دهد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s