پاسداران سياسى، پست تر و رذل تر از پاسداران رژيم جنايتكار آخوندى

من، محمد اقبال، كه از زمان تأسيس شوراى ملى مقاومت در تهران در تيرماه سال ۱۳۶۰ تاكنون افتخار عضويت در شوراى ملى مقاومت را دارم و در تمام سختى ها و شادى ها درون مجاهدين و با مجاهدين و در كنار مجاهدين بوه ام و همواره خود را نوكرى و خدمتگذارى براى اين فرزندان راستين ملت ايران مى دانسته ام، با تك تك سلولهايم به آن چه در زير آمده است گواهى مى دهم. خدا تا پايان در اين مسير پايدار و سرفرازم بدارد:
گرچه مجاهدين خلق ايران تمام و كمال قيمت مبارزه براى آزادى ايران را با اهداى بيش از ۱۰۰ هزار شهيد داده اند و مى دهند، اما همان طور كه رهبرى مقاومت و رييس جمهورى برگزيده مقاومت بارها تكرار و تأكيد كرده اند، مجاهدين و مقاومت ايران نه براى حكومت بلكه براى انتخابات آزاد و بازگرداندن حق حاكميت به مردم كه توسط آخوندها غصب شده است مبارزه مى كنند. انتخاب اين كه جمهورى آينده چگونه خواهد بود با مجلس مؤسسان منتخب مردم خواهد بود.
وظيفه مجاهدين و شوراى ملى مقاومت تنها تضمين برگزارى مجلس مؤسسان آزاد و انتخابات آزاد تحت نظارتهاى بين المللى حداكثر ۶ ماه پس از سرنگونى آخوندها و استقرار شوراى ملى مقاومت در خاك ميهن است.
پس هر كس در اين ايام كه از پيكر مردم و مقاومت خون مى بارد به جاى مبارزه با رژيم، تحت هر عنوان و پوش از اصلاح طلب و معتدل تا طفدارى از سلطنت، هم و غمش تخطئه مقاومت و مجاهدين است و آب به آسياب رژيم ضد بشرى مى ريزد، عملا خود را در صف رژيم و پاسداران قرار مى دهد.

پست تر و رذل تر از پاسداران رژيم جنايتكار آخوندى، پاسداران سياسى هستند كه زير پوش مخالفت با رژيم، فرزندان مجاهد و مبارز ايران را زير تيغ مى برند و دشنه جلاد را بر گلوى آنها تيز مى كنند. سؤال و انتقاد جاى خود، اما افترا و تهمت زدن و تكرار اتهامات وزارت اطلاعات عليه يك مقاومت خونبار معنايى جز خنجر زدن از پشت به منافع خلق و ميهن و سينه چاكى براى رژيم آخوندى به منافع خلق و ميهن و سينه چاكى براى رژيم آخوندى ندارد

Image may contain: 7 people, people smiling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s