شانزده #اعدام در سه روز در #ايران

ايران: 16 اعدام در سه روز

  • رژيم ضدبشري آخوندي طي روزهاي 4، 5 و 7شهريور ماه 16زنداني را در شهرهاي مختلف به دار آويخت157464_588

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد در روز 4 شهريور علاوه بر اعدام جنايتكارانه زنداني سياسي بهروز آلخاني در زندان اروميه، 12 زنداني ديگر به طور جمعي در زندانهاي كرمانشاه و اروميه به دار آويخته شدند. رژيم آخوندي تا كنون از انتشار اطلاعات مربوط به اعدام‌شدگان خودداري كرده است.

در روز  5شهريور جمال جعفري، اهل سنندج، پس از تحمل چهار سال حبس در زندان اين شهر به دار آویخته شد. در روز 7 شهريور ماه نيز، دو زنداني در زندانهاي بندرعباس و خرم آباد اعدام شدند. عبدالله زارعي كه در بندرعباس به دار آويخته شد، 25 ساله و اهل شهرستان میناب (استان هرمزگان) بود. يك زنداني 23ساله نيز براي اجراي حكم اعدام   همراه  با زارعي به سلول انفرادي منتقل شد كه از سرنوشت او خبري در دست نيست.

اين اعدامها كه ناشي از وحشت رژيم از رشد روز افزون اعتراضات اجتماعي است، صرفأ بخش ناچيزي از سركوب سراسري است كه هر روز به نحوي فزاينده در دوران روحاني، رئيس جمهور به اصطلاح «ميانه رو» آخوندها بر مردم سراسر كشور اعمال مي شود. به نحوي كه شمار اعدامها طي دو سال رياست جمهوري او از مرز 2000 تن گذشته است.

سكوت و بي عملي جامعه بين المللي در مقابل اعدامهاي جمعي توسط ملايان، همزمان با سفر مقامات ارشد اروپايي به ايران و زمينه سازي براي انعقاد قراردادهاي اقتصادي با فاشيسم ضد بشري و ضد ايراني آخوندي، به مثابه تشويق فاشيسم ديني حاكم بر ايران در ادامه اين جنايتها و همدستي با آن است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s