فراخوان برای نجات جان دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا

English Français فارسي عربي

 فراخوان برای نجات جان دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا

افشين بايماني - ارژنگ داوودي
افشين بايماني – ارژنگ داوودي

مقاومت ایران برای نجات جان آقايان افشین بایمانی و ارژنگ داوودی، از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كه از ۲۱روز پيش در اعتصاب غذا به سر مي برند فراخوان میدهد. آنها در اعتراض به انتقالشان به  بند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا زده اند.

ارژنگ داوودی، ۶۲ساله که از ناراحتی شدید کلیه رنج می برد، در روز ۵ دیماه حالش به وخامت گرایید و به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد. او چند روز قبل از آن نيز با بحرانی شدن وضعیتش به بیمارستان خارج زندان منتقل شده بود اما دژخیمان او را بدون رسیدگی پزشکی به زندان برگرداندند.

افشين بايماني که از بیماری حاد قلبی رنج می برد به خاطر سه هفته اعتصاب غذا در شرایط وخیمی به سر می برد. دختر و همسر وی نیز  در اعتراض به انتقال او به بند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا زده اند. وی ۱۶سال است كه در زندانهای قرون وسطایی رژیم آخوندي و تحت انواع فشارها قرار دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s