استقبال از محكوميت رژيم ايران در كنفرانس اسلامي و فراخوان به اخراج آن

استقبال از محكوميت رژيم ايران در كنفرانس اسلامي و فراخوان به اخراج آن

TURKEY-OIC-ISLAM-SUMMIT

مقاومت ايران از محكوميت ”مداخلات رژيم ايران در امور داخلي كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي اسلامي” و ”ادامه حمايت اين رژيم از تروريسم” در بيانيه پاياني اجلاس سران كنفرانس كشورهاي اسلامي در استانبول استقبال می کند و آن را يك قدم ضروري و مثبت در مقابله با صدور بنيادگرايي و تروريسم كه منطقه را در بحران فرو برده ارزيابي مي كند. اما تجربه نشان داده است كه لازمه عقب راندن اين رژيم بحران زده ضد اسلامي از سياستهاي تجاوزكارانه اش يك رويكرد قاطع و همه جانبه است. موضعگيري كنفرانس اسلامي در روز ۲۷ فروردین (۱۵ آوریل) بايد با اخراج اين رژيم از كنفرانس و دادن كرسي ايران به مردم و مقاومت ايران و حمايت از خواست آنان براي سرنگوني اين رژيم تكميل شود.

اجلاس سران كشورهاي اسلامي همچنين «حزب الله و اعمال تروريستي آن در منطقه و حمايتش از جريانها و گروههاي تروريستي را كه امنيت و آرامش كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي را متزلزل كرده است، محكوم كرد».

اين بيانيه در حالي صادر شد كه روحاني رئیس جمهور و جواد ظريف وزير خارجه و ديگر سركردگان رژيم آخوندي در روزهاي گذشته با تمام قوا تلاش كردند بندهاي فوق را از بيانيه پاياني این اجلاس حذف كنند، اما وقتي با پاسخ قاطع ساير كشورها مواجه شدند، روحاني با سرافكندگي در جلسه پاياني كنفرانس شركت نكرد.

موضعگيري كنفرانس اسلامي مبين انزجار كشورها و مردم منطقه و جهان اسلام عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران است كه برای ادامه بقای خود در اساس به صدور تروريسم و بنيادگرايي متکی است. آخوندهاي حاكم به دنبال عقب نشيني اجباري از بمب اتمي و در محاصره بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي و تضادهاي دروني خود، براي به تأخير انداختن سرنگوني محتوم رژيم شان بيش از پيش خود را نيازمند دست اندازي به كشورهاي منطقه يافته اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s