محاصره حلب شكست، پيش به سوي سرنگوني تام و تمام رژيم ولايت فقيه.. پاسداران و نيروهاي حزب الله فرار مي كنند

محاصره حلب شكست، پيش به سوي سرنگوني تام و تمام رژيم ولايت فقيه

پاسداران و نيروهاي حزب الله فرار مي كنند

269738_0همراه با همه آزادگان و مجاهدان راه آزادي در سراسر جهان اخبار شكستهاي سنگين پاسداران رژيم و مزدوران حزب الله لبنان و شبه نظاميان عراقي و ارتش هاي روسيه و سوري، در حماسه كبير حلب را دنبال مي كنيم… پيروزي احرار شام در جيش الفتح و جوانان مجاهد سوري كه شكست سنگيني را بر تروريستهايي كه از قم تا بيروت بسيج شده بودند وارد آوردند. شكستهاي پي در پي ادامه خواهد داشت تا زماني كه تمامي مزدوران گورشان را گم كنند و به زباله دان تاريخ بپيوندند

شكستن محاصره حلب و شكست رژيم و روسها و سگهاي بشار و حزب الشيطان نقطه عطف جديدي است كه در همه زمينه ها خود را نشان خواهد داد.  اپوزيسيون سوريه مي گويد كه پيشروي را ادامه خواهد داد.

تصور مي كردند كه هواپيماها و موشكها و پاسداران و سردار سرلشكرهاي سپاه پليد پاسداران و بشگه هاي ناپالم بشار اسد و ميگهاي روسيه خواهند توانستند جبر تاريخ را بكشنند، نه، پيروزي حلب پيروزي اراده خلقي است كه جز آزادي نمي خواهد و اراده كرده است كه آينده خود را خود ترسيم كند. پيروزي از آن رزمندگان سوري است… الله اكبر

و اين نبردي است تا پيروزي

تا سرنگوني تام و تمام رژيم پليد آخوندي در ام القراي ولايت فقيه

وقد كان حقا علينا نصر المؤمنين

(ياري مؤمنان حقي براي ما است-سوره روم)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s