به ياد اعدام شدگان دهه ۶۰ – از صفحه خانم شعله پاكروان

به ياد اعدام شدگان دهه ۶۰

قطعه ۹۳ رفتیم . درست روبروی قطعه ۹۸ . برهوتی پر از سنگ قبرهای شکسته . چند نفر کنار یکی از همین سنگها ایستاده بودند . برادر یکی شان زیر خاک بود . سال ۶۴ اعدام شده بود . آنها همه سنگهای بی نام و نشان را میشناختند . بیابان برهوت پر بود از داغ اعدام . میگفتند بیشترشان شهرستانی هستند و کسانشان عید نوروز میایند و سبزه میگذارند و میروند . بیشتر اعدامیها از ۶۲ تا ۶۴ در انجا دفن شده اند . قلبمان همراه با مادران اعدامیان اخیر میتپید .

از صفحه خانم شعله پاكروان

دو روز بود که ارام و قرار از وجودمان رفته بود . تلفنی با هم گریه میکردیم . تصمیم گرفتیم همدیگر را ببینیم تا مرهم دل هم شویم . قرارمان را در بهشت زهرا گذاشتیم . کنار ریحان نشستیم و شمع روشن کردیم . اما در نزدیکی مان مراسم سالگردی در جریان بود . به قطعه ۹۳ رفتیم . درست روبروی قطعه ۹۸ . برهوتی پر از سنگ قبرهای شکسته . چند نفر کنار یکی از همین سنگها ایستاده بودند . برادر یکی شان زیر خاک بود . سال ۶۴ اعدام شده بود . آنها همه سنگهای بی نام و نشان را میشناختند . بیابان برهوت پر بود از داغ اعدام . میگفتند بیشترشان شهرستانی هستند و کسانشان عید نوروز میایند و سبزه میگذارند و میروند . بیشتر اعدامیها از ۶۲ تا ۶۴ در انجا دفن شده اند . قلبمان همراه با مادران اعدامیان اخیر میتپید . کوردها رسمی دارند به نام اول جمعه که اولین شب جمعه پس از خاکسپاری دور هم جمع میشوند و مویه میکنند . مادران و خواهران اعدامیان اخیر نمیتوانستند بر مزار عزیزشان حاضر باشند . تصمیم داشتیم به جای آنها برای عزیزان به خاک رفته شان مادری کنیم . قلبمان از غم فرزندانمان پر بود و اندوه مادران غایب لبریزش میکرد . این عکسها مشتی نمونه خروار بود از سیاهی غم انگیز این لحظات . هیچ چیزی جز احساس خالص مادرانه در این مجلس کوچک نبود .
مادر شهرام احمدی و دیگر اعدامیان!
در کنارتان ایستاده ایم و همراهتان مویه میکنیم در سوگ جوانان بخاک خفته تان . در کنارتان ایستاده ایم برای دادخواهی .

پ . ن : ریحانم اجازه سیاهپوش شدنم نداد . اکنون در عزای جوانان اعدام شده که به شکل دسته جمعی قتل عام شدند سیاه پوشیده ام .
نقاشی ریحان که در عکس دیده میشود حاصل هنرمندی فرشته _ ع است که از شیراز برایم فرستاده و ساعتی پیش از مراسم بدستم رسید .
مادران و زنان و مردان دیگری هم همراهمان بودند که در عکس ها حضور ندارند .
پس از برگزاری مراسم به دیدار شهرام فرج زا ده و قبور قطعه ۳۰۵ که گمان میرود شهرام و همبندیانش در آنجا دفن شده اند ، رفتیم .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s