ایران:‌ درگیری در مقابل زندان ارومیه و دستگیری خانواده های زندانیان

ایران:‌ درگیری در مقابل زندان ارومیه و دستگیری خانواده های زندانیان

zendan-ourmiehبه گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت به دنبال انتقال محمد عبداللهی، زندانی سیاسی کرد و شش تن از مجرمان عادی زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی برای اجرای مجازات اعدام، شماری از خانواده های زندانیان که برای وداع با فرزندانشان به ارومیه آمده بودند، در مقابل این زندان دست به اعتراض زدند. دژخیمان زندان در پاسخ به خانواده های نگران گفتند: «تجمع نکنید بعدا تماس می گیریم بیایید جنازه هایشان را ببرید». عوامل اطلاعاتی رژیم نیز خانواده های معترض را تهدید کردند در صورت مصاحبه و اطلاع رسانی از اعدام عزیزانشان، از دریافت پیکر آنها محروم خواهند ماند. به دنبال آن دژخیمان با یورش وحشیانه به این تجمع شماری از خانواده ها را بازداشت کردند.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ مرداد دست کم ۳۶ زندانی را در شهرهای مختلف به دار آویخته است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s