العربية: با اسناد و مدارك… جزئيات طرحهاى تهران براى ترور مقامات غربى و مخالفين ايرانى

روزنامه واشينگتن پست آمريكا با اسناد و مدارك جزئىات طرحهاى رژيم ايران براى ترور مقامات غربى و مخالفين ايرانى بعد از سركوب داخلى تظاهركنندگان را افشا كرد
توضيح زير عكس: اپوزيسيون ايران، تظاهرات در پايتخت آمريكا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s