محمد اقبال: اين خامنه اى است كه بايد اعدام شود

خامنه ای مصداق بارز «من شهر السلاح لاخافة الناس» است و باید اعدام شود

 

دستگاه قضایی رژیم پلید آخوندی برای صدور حکم اعدامجنایتکارانه محسن شکاری به استلالات حقوقی و قضایی متوسل شده است که دقیقا منطبق با جنایات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و این اوست که با استناد حتی فقط به این استدلالات باید اعدام شود . استدلال قوه قضاییه رژیم و رد فرجام دبوانعالی در زیر آمده است.

محمد اقبال

«کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم. تهدید مردم با سلاح و مجروح کردن آن‌ها با سلاح از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) [هرکس که برای ترساندن مردم سلاح بکشد] یعنی بزه محاربه است»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s