عين نبرد مقدس سرنگونى

دوستان سلام

مبارزه سياسي با بقاياي شاه و بچه شاه و پاسدار ساواكي هاى پسمانده سلطنت و چهره هاي طرفدار آنان و همچنين رسانه هايي كه از آنان جانبداري مي كنند و افشاي آنان عين نبرد مقدس سرنگوني است

با تمام توانمان در اين نبرد مشاركت كنيم

محمد اقبال

messagefromiran.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s