عاطفه اقبال ماماچه پليدك حيوان ليبرتى در خدمت وزارت بدنام

عاطفه اقبال (ماماچه پليدك، حيوان ليبرتى) كه به دنبال ظهور پرويز ثابتى و پاسدار ساواكى ها و انبوهى رويداد قبل و پس از آن خفقان گرفته بود و به طور خاص در مورد مقاله پسر مجاهدم طاهر اقبال در اشرف 3 كه او را به خوبى افشا كرده بود،

https://article.mojahedin.org/i/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
هيچگونه موضعگيرى نكرده بود، مجددا به دستور وزارت اطلاعات به صحنه آمده و طى اظهار لحيه اى ديگر كشف كرده است كه: جمهورى اسلامى، مجاهدين، سلطنت طلبها، مرتجعينى هستند كه با هم سر قدرت مى جنگند. البته وى مانند هميشه دچار يك فراموشكارى بزرگش و يادش رفته كه

چندى پيش وقتى خواهرش پليدكچه عفت اقبال در فيسبوكش نوشته بود ”نه پهلوى، نه خمينى، نه رجوى” بلافاصله براى اين كه نوعى خودش را برجسته كند نوشته بود كه : «عفت جان

من با اين شعار اصلا موافق نيستم ما در رابطه با ايران مثلث نداريم!!!!» امروز اما وزارت فرمان ديگرى صادر كرده. وزارت بدنام اصولا با تناقض در موضعگيرى خودش و اعضاى گشتاپوى خارج كشورى تناقض حاليش نيست، مسأله روز حل مى كند. وقتى از ماماچه پليدك در مورد اين كه آيا فراموش كرده كه چند روز پيش موضع ديگرى گرفته بود؟ سؤال شد نامبرده پاسخ داد، آن موقع قرار بود آنگونه موضعگيرى كنيم، الآن قرار شده اين گونه بگوييم

محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s