از صفحات اجتماعى-تظاهرات در برابر كنفرانس امنيتى مونيخ

از صفحات اجتماعى تظاهرات بزرگ مقابل كنفرانس امنيتى مونيخ از سرنگونى ديكتاتورى شاه تا قيام براى يك جمهورى دموكراتيك اتيكت روى سينه همه مان از جمله دو پارلمانتر اين است

#نه-شاه-نه-ملا
محمد اقبال

@messagefromiran

edited512:24 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s