هدف از گرداندن  جرثومهٔ تفرقه، بچه شاه: استرداد اسدى

هدف از گرداندن  جرثومهٔ تفرقه، بچه شاه خائن در بلژيك و جيغ هاي بنفشش در تكرار حرفهاي كدهاي 40 ساله وزارت بدنام اطلاعات مبني بر تروريست بودن مجاهدين تروريست معلوم شد:

ديدار وزير خارجه رژيم با وزير خارجه بلژيك

تماس رئيسي با نخست وزير بلژيك

     جلو انداختن دادگاه قانون اساسي به منظور

استرداد اسدي تروريست

#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

#ننگ_بر_مماشات

#مرگ بر شاه

                                                                                      محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s