ننگ بر مماشات ننگ بر بچه شاه و پيروانش-بلژيك اسدى را مبادله مى كند

عدالت تراز هزاره سوم

همانگونه كه پيش بينى مى شد لحظاتى پيش دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه درخواست برای لغو معاهده مبادله زندانی با ایران را رد کرد و به حفظ این معاهده رأی داد. بدین ترتیب دادگاه راه را برای مبادله دیپلمات تروریست اسدالله اسدی كه قرار بود با بمبگذارى در گردهم آيي صد هزار نفره مجاهدين در سال 2018 جان هزاران نفر را بگيرد هموار کرد

اين يك اقدام سياسى است و به شدت محكوم است، ماماشات با تروريستها نتيجه اى جز جرى تر كردن آنها نخواهد داشت و غرب در آينده بسيار نزديك بهاى بسيار سنگين ترى خواهد داد و شهروندان بيشترى توسط رژيم پليد آخوندى به گروگان گرفته خواهند شد

محمد اقبال

messagefromiran.com

#

#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

#ننگ_بر_مماشات

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s