سخنگوی مجاهدین- مهد علیا دوباره ناپرهیزی کرده و در رابطه با مسمومیتها در مدارس دخترانه می‌گوید

سخنگوی مجاهدین:
مهد علیا دوباره ناپرهیزی کرده و در رابطه با مسمومیتها در مدارس دخترانه می‌گوید «از نظامیان و سپاهیان و همه مقامات دولتی که دل‌هایشان با ایران است می‌خواهم که چنین ستمی را نتابند».

سخنگوی مجاهدین:

مهد علیا دوباره ناپرهیزی کرده و در رابطه با مسمومیتها در مدارس دخترانه می‌گوید «از نظامیان و سپاهیان و همه مقامات دولتی که دل‌هایشان با ایران است می‌خواهم که چنین ستمی را نتابند».

پیدا کنید سپاهی‌ها و مقامات دولتی رژیم را «که دل‌هایشان با ایران است» ؟! بهتر از این نمی‌شد دوباره برای سپاه و مقامات دولتی دست تکان داد که ستم را برنتابند. زنان این میهن از زاهدان تا تهران و سراسر ایران می‌خروشند که مرگ بر ستمگر چه شاه و چه رهبر.

وانگهی شاه حتی به هویدا که نخست‌وزیر بود گفت در سیاست دخالت نکند. به نظر می‌رسد زن شاه چشم او را دور دیده است والا حرف‌های بچه شاه را این‌قدر صریح پژواک نمی‌داد. شاید هم آقازاده محذور دارد و مسئولیت را در رابطه با برادران سپاهی و مقامات دولتی به والده محول کرده است.

۱۴اسفند۱۴۰۱

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s