كوردستان، ارگان حزب دموكرات كردستان ايران: پيام واضح است، مردم «شيخ» و «شاه» را نمى خواهند

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

ساير صفحات در وبسايت حزب دموكرات كردستان ايران
نشريه كوردستان شماره 8241

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s