اعتصاب 10 هزار راننده خودروهای سنگين در اعتراض به افزایش مالیاتها و فساد سازمان حمل و نقل

اعتصاب 10 هزار راننده خودروهای سنگين در اعتراض به افزایش مالیاتها و فساد سازمان حمل و نقل

فراخوان به حمايت از اعتصابگران و اقدام برای آزادی فوري رانندگان دستگير شده

كميسيون كار شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد روز دوشنبه 23 فروردين 95 بيش از 4500 راننده خودرورهاي سنگين در پايانه حمل و نقل بندرعباس، ششمين روز اعتصاب و تجمع اعتراضي خود را ادامه دادند. روز يكشنبه 22 فروردين كارگزاران رژيم آخوندي به جاي پاسخ گويي به خواستهاي رانندگان سه نفر از آنان را دستگير كردند. در شيراز و اصفهان و يزد حدود 6000 راننده سنگين در همبستگي با همكارانشان در بندرعباس دست به اعتصاب زده اند. اعتصابگران خواهان آزادي بي قيد وشرط همكارانشان هستند.

اين تجمع اعتراضي عليه فساد حاكم بر سازمان حمل و نقل است كه كار تحويل بار را با اخاذي ورشوه گيري انجام مي دهد و به عوامل رژيم امتيازهاي ويژه و خارج از نوبت مي دهد. در نتيجه بسياري از رانندگان زحمتكش بايد براي نوبت حمل بار، تا ۲۰روز منتظر بمانند.

علاوه بر سازمان حمل و نقل، اداره ماليات نيز رانندگان را تحت فشار قرار داده و مالياتهاي جديدي بر آنها وضع كرده است. اين به جز انواع حق العمل ها و كميسيونهايي است كه دواير مختلف حكومتي از رانندگان زحمت كش مطالبه ميكنند.

لازم به يادآوري است كه مدتها است كه رانندگان خواهان تغيير مديريت فاسد سازمان حمل بار و انجمن مربوطه شده اند ولي دولت آخوند روحاني فقط دنبال اخاذي از رانندگان و كاميونداران سنگين، در پوشهاي مختلف است.

آقای عباس داوری، مسئول كميسيون كار شوراي ملي مقاومت ایران با درود به رانندگان اعتصابی،‌ عموم سنديكاهاي حمل و نقل و اتحاديه هاي كارگري و ديگر مراجع مدافع حقوق کارگران را به حمايت از رانندگان اعتصابي در ايران و آزادی بیقید و شرط کارگران بازداشت شده فرا می خواند و از عموم مردم ايران به ویژه جوانان می خواهد که به حمایت و همبستگی با کامیونداران زحمتکش اعتصابی و خانواده های آنها برخیزند.

 در حالی که رژیم آخوندی میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران را برای مداخلات جنگ افروزانه و صدور تروریسم در منطقه و برنامه های اتمي و موشکی اش به هدر می دهد طبقات محروم جامعه هیچ نصیبی جز فقر و سیه روزی و غارت دسترنج شان و سرکوب ندارند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s