فرداي سي خرداد – 4 گوشه يي از راه پيمايي تاريخي 500 هزار نفري مردم تهران در روز 30 خرداد در حمايت از آزادي هاي مردمي كه به وسيله پاسداران مسلح ديكتاتوري خون آشام ارتجاعي در ميدان فردوسي به خاك و خون كشيده شد

فرداي سي خرداد – 4
گوشه يي از راه پيمايي تاريخي 500 هزار نفري مردم تهران در روز 30 خرداد در حمايت از آزادي هاي مردمي كه به وسيله پاسداران مسلح ديكتاتوري خون آشام ارتجاعي در ميدان فردوسي به خاك و خون كشيده شد

 مجاهد128-600404_Page_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s