فراخوان مريم رجوي به تضمين امنيت ليبرتي توسط آمريكا و ملل متحد تا انتقال همه به خارج از عراق+عكس كانتكس هاي تخريب شده

فراخوان مريم رجوي به تضمين امنيت ليبرتي توسط آمريكا و ملل متحد تا انتقال همه به خارج از عراق

به دنبال موشك باران امشب ليبرتي توسط شبه نظاميان وابسته به نيروي تروريستي قدس، خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با درود به پايداري پر شكوه و قهرمانانه مجاهدان ليبرتي و آرزوي بهبودي كامل براي مجروحان اين حمله جنايتكارانه گفت: موشكباران ليبرتي آنهم پس از يك محاصره ظالمانه پزشكي، دارويي و غذايي كه 8 روز است ادامه دارد، نشاندهنده وحشت فاشيسم ديني حاكم بر ايران از مجاهدين و مقاومت ايران است كه آن را تنها تهديد موجوديت خود مي داند.

به همين دليل رژيم آخوندها با هر راه حلي براي ليبرتي كه متضمن امنيت ساكنان باشد مخالف است و در آن كارشكني مي كند و تنها گزينه مطلوب رژيم يا وادار كردن ساكنان ليبرتي به تسليم و دست كشيدن از مبارزه يا نابودي فيزيكي آنان است.

خانم رجوي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به محكوميت قاطع حمله جنايتكارانه موشكي به ليبرتي فراخواند و گفت: حال كه هيچ ترديدي در مورد نيات رژيم آخوندي براي به راه انداختن قتل عامهاي بيشتر در ليبرتي نمانده است، اقدام فوري دولت آمريكا و ملل متحد براي تضمين و تأمين امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي تا زماني كه همه آنها عراق را ترك كنند ضرورت مضاعف پيدا مي كند. وي تاكيد كرد: اين منطبق بر تعهدات مكرر و مكتوبي است كه آمريكا و ملل متحد در مورد امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي داده اند.

در جريان اين حمله موشكي بيش از 50 فروند موشك به سمت ليبرتي شليك شد كه شماري از آنها در خارج از كمپ فرود آمد. اين حمله به ويراني و آتش سوزي گسترده در كمپ انجاميد و حفره هايي به قطر 2 متر و عمق 1.5 متر در سطح كمپ ايجاد كرد. تا ساعت 12 شب دوشنبه 4 ژوييه، 40 مجروح و مصدوم در اثر اين حمله جنايتكارانه گزارش شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s