جلوگیری از ورود تجار عراقي به ليبرتي براي خريد اموال ساكنان؛ كارشكني آشكار در امر بازاسكان

English Français فارسي عربي

جلوگیری از ورود تجار عراقي به ليبرتي براي خريد اموال ساكنان

كارشكني آشكار در امر بازاسكان

11133711_1635005840061893_1665552547833408732_nكميته دولتي سركوب مجاهدين به رياست فالح فياض، روز پنجشنبه ۲۶ فروردين ۹۵ (۱۴ آوريل ۲۰۱۶ ) از ورود دو گروه از تاجران عراقي كه براي خريد اموال ساكنان به ورودي كمپ ليبرتي رفته بودند، جلوگيري كردند. روز پیش از آن نيز دو تاجر ديگر را، كه براي خريد اموال رفته بودند، از ورودي منطقه فرودگاه برگرداندند.

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در ادامه خاطرنشان مي سازد كه اين رفتار خصمانه در حاليست كه فروش اموال ليبرتي يكي از الزامهای انتقال ساكنان به خارج از عراق است. دولت عراق نيز پيش از اين اعلام كرده است كه با فروش اموال ساكنان ليبرتي موافقت كرده است. هدف ساكنان از فروش داراييهايشان تأمين بخشي از هزينه بازاسكان است. به نظر مي رسد علاوه بر اعمال فشار و شكنجه رواني ساكنان، يك هدف ديگر كميته سركوب از جلوگیری از فروش اموال، چپاول و سرقت سيستماتيك آنها و تكرار سناريويي است كه در اشرف در مورد اموال مجاهدين اجرا کردند.

مأموران كميته سركوب در روز ۲۶ فروردين نیز در يك اقدام ايذايي و سركوبگرانه جديد از برگرداندن سبدهاي خالي ميوه به شركت تأمين كننده امور لجستيكي كمپ جلوگيري كردند. طي چهار سال گذشته سبدهاي ميوه يا اقلام غذايي خريداري شده توسط ساكنان بعد از تخليه به طور سيستماتيك به شركت تأمین كننده برگردانده مي‌شده است.

مقاومت ايران با يادآوري تعهدات جامعه جهاني در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، دولت آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل را به اقدام فوري براي لغو محاصره ليبرتي، به ويژه برداشتن هر گونه ممنوعيت در مقابل فروش اموال ساكنان كه لازمه باز اسكان آنها است، فرا مي خواند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s